Οργάνωση & δομή

Το Δίκτυο δεν έχει νομική μορφή, αλλά αποτελεί ένωση φυσικών πρόσωπων. Τα μέλη μας, με την αίτηση τους για συμμετοχή στο Δίκτυο αποδέχονται τους όρους λειτουργίας. Οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά. Κυρίαρχο όργανο των αποφάσεων είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των ενεργών μελών του Δικτύου.

Η ΓΣ συνεδριάζει σε τακτά και προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα ή και εκτάκτως, ανάλογα με τις ανάγκες, και είναι η μόνη υπεύθυνη για αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις αρχές και τους στόχους του Δικτύου, διαμορφώνοντας τον τύπο του ενεργού μέλους, το όποιο έχει πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις, ώστε να διασφαλίζονται οι λειτουργικές ανάγκες του Δικτύου.